Personas datu aizsardzības pakalpojumi

Webforge.lv

Personas datu aizsardzība

Piedāvājam sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus. Nodarbojamies ar personas datu aizsardzību jau vairāk kā 8 gadus, līdz ar to, esam uzkrājuši zināmu pieredzi un zināšanas, lai palīdzētu Jūsu uzņēmam sakārtot personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu normatīvo aktu prasībām. Klientu uzticētie personas dati ir uzskatāmi par aizsargājamu vērtību, līdz ar to, drošu un uzticamu uzņēmumu rakturos ieviesta personas datu aizsardzības pārvaldība.

Izvēloties mūsu pakalpojumus, Jūs uzticēsiet Jūsu rūpes par uzņēmuma veikto personas datu aizardzību mums un varēsiet koncentrēties uz uzņēmuma pamatdarbību un tā attīstību.

Pakalpojumi personas datu aizsardzības jomā:

Uzņēmuma darbības izvērtēšana atbilstoši personas datu aizsardzības prasībām – izvērtēsim Jūsu uzņēmuma darbības atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu normatīvo aktu prasībām. Sniegsim nepieciešamās rekomendācijas.

Dokumentu izskatīšana – pasūtītāja dokumentu projektu izstrādāšana personas datu aizsardzības jautājumos. Pasūtītāja dokumentu un dokumentu projektu izskatīšana un rekomendāciju sniegšana to pilnveidošanai personas datu aizsardzības jautājumos.

Uzraudzība un kontrole – pārbaude Pasūtītāja datu apstrādes vietās – pasūtītāja datu apstrādes vietu apmeklēšana, darbinieku intervijas, iekšējo procedūru novērtēšana, vizuāla apskate u.c. / konsultāciju un ieteikumu sniegšana datu apstrādes pilnveidošanai.

Pārbaudes attālināti – mājaslapas un sociālo tīklu kontu izskatīšana / konsultāciju un ieteikumu sniegšana datu apstrādes pilnveidošanai.

Konsultācijas – Pasūtītāja darbinieku konsultēšana personas datu aizsardzības jautājumos, sazinoties pa e-pastu, tālruni, Skype vai klātienē.

Datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšana un izvērtēšana – atbalsts datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanā, izmeklēšanā, konsultāciju sniegšana pārkāpuma /kaitīgo seku novēršanai/mazināšanai.

Personas datu aizsardzības pārkāpuma radīto risku izvērtēšana attiecībā fizisko personu tiesībām un brīvībām un, ja nepieciešams, paziņošana par pārkāpumu Datu valsts inspekcijai un datu subjektu informēšana. Datu aizsardzības parkāpumu dokumentēšana.

Darbinieku apmācība un zināšanu pārbaude – darbinieku apmācību un zināšanu pārbaudes testu veikšanu elektroniskā vidē.

Atbilžu sniegšana uz datu subjektu pieprasījumiem par datu apstrādi – atbilžu sagatavošana uz fizisko personu jautājumiem par datu apstrādi un informācijas pieprasījumiem.

Sadarbības partneru (datu apstrādātāju) izvērtēšana – plānotā / vai esošā datu apstrādātāja (piem., programmatūras uzturētāja) garantiju un darbības atbilstības pārbaude personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Līguma projektu ar datu apstrādātāju sagatavošana vai izskatīšana.

Sadarbība un komunikācija ar Datu valsts inspekciju (DVI) – atbilžu sagatavošana uz DVI pieprasījumiem. Viedokļa noskaidrošana saistībā ar dažādu jaunu, ar datu apstrādes darbībām saistītu, projektu ieviešanu u.c.

Datu apstrādes darbību un apstrādātāju reģistra uzturēšana – datu apstrādes darbību un apstrādātāju reģistra izveidošana un aktualizēšana.

Risku novērtēšana – elektroniskās un manuālās datu apstrādes risku pārvaldība. Risku identificēšana, rekomendāciju sniegšana to mazināšanai/novēršanai.

Novērtējuma par ietekmes uz datu aizsardzību (NIDA) veikšana.

Atbalsts personas datu nosūtīšanai ārpus ES un EEZ – konsultāciju sniegšana un nepieciešamo dokumentu sagatavošana leģitīmai personas datu nosūtīšanai ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām (datu nosūtīšana komandējumiem u.c.).

© Webforge.lv. | Privātuma politika