Šī Privātuma politika nosaka, kā pārzinis – SIA “Rolial-W”, Reģ.Nr. 43603087887, juridiskā adrese Rīgas iela 31-4, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieks novads, LV-3933 (turpmāk tekstā – Rolial) apstrādā Jūsu personas datus.

Šis ir vispārējs ieskats Rolial Privātuma politikā. Ja Jūs vēlaties iegūt vairāk informācijas par to kā  Rolial veic Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu to varat izdarīt vēršoties  Rolial klātienē, iepazīstoties ar Rolial iekšējiem noteikumiem.

Datu apstrādes nolūki

Jūsu personas dati ir  nepieciešami, lai Rolial spētu nodrošināt savu darbību, kvalitatīvi pakalpojumu sniegšanu, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. Jūsu dati var tikt apstrādāti šādos nolūkos:

– darbinieku atlasei;

– darba attiecību nodibiniāšanai un uzturēšanai;

– grāmatvedības uzskaitei;

– pakalpojumu sniegšanai;

– reklāmas nodrošināšanai;

– ārpakalpojuma saņemšanai;

– sarakstei ar fiziskām un juridiskām personām.

Kāda veida informāciju par Jums mēs ievācam?

Atkarībā no sadarbības veida, mēs apstrādājam sekojošas personas datu kategorijas:

– identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);

– par profesionālo darbību (piem. amats, nodokļu maksātāja statuss u.c.);

– finanšu informāciju (rēķina izrakstīšanas gadījumos);

– fotoattēls (piem.klienta fotoattēls, ja ir saņemta rakstveida piekrišana);

Sīkdatnes (Cookies)

Tīmekļa vietnē www.webforge.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām mēs izmantojam sīkdatnes, par ko Jūs tiekat brīdināts, pirmo reizi apmeklējot interneta vietni. Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un apstiprināt, ka iepazināties ar tīmekļa vietnes Sīkdatņu politiku un skaidrojumiem, kā arī piekrītat to izmantošanas mērķiem. Sīkāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu lūdzam skatīt mūsu tīmekļa vietnes “Sīkdatņu lietošana”.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Rolial apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu Jūsu datus, ir:

– Jūsu piekrišana;

– līgumisko attiecību nodibināšana;

– normatīvo aktu prasības;

– leģitīmo interešu nodibināšana.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Ņemot vērā Jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai Rolial vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, hostinga pakalpojuma sniedzējam, datu glabāšanai elektroniski uz severa).

Rolial ir tiesības nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

– apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pre Rolial tiek izvirzīta prasība;

– zvērinātu advokātu birojam, kas sniedz Rolial juridisko palīdzību mūsu interešu aizstāvībai;

– tiesību aizsardzības iestādēm, tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Elektroniskajā vidē Rolial izvēlētie datu apstrādes pārziņi ( Google, Facebook , Twitter, Snapchat, Whatsapp u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas gan Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Rolial aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi Rolial ar lūgumu sniegt papildu informāciju par sadarbības nosacījumiem.

Vai personas dati tiek nodototi trešajām personām ārpus ES un EEZ?

Personas datus nav paredzēts nodot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Savienības ekonomiskās zonas robežām.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

Rolial nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Rolial izmanto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus.

Rolial rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Rolial vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Datu apstrādes termiņi

Rolial uzglabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai realizētu tiesības, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantojat Rolial pakalpojumus vai arī, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz to. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati nosaka mērķis, kādam šie dati tika ievākti.

Kādas ir Jūsu datu subjekta tiesības?

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Jums ir tiesības ietekmēt Jūsu datu apstrādi, sazinoties ar Rolial, Jūs varat:

– iegūt informāciju par datiem, kas par Jums ir iegūti, sniedzot Rolial pakalpojumus;

– iegūt informāciju par tām fiziskām un juridiskā personām, kurām ir nodoti dati par Jums. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas par kurām normatīvie akti aizliedz ziņas izpaust;

– pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;

– tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

– jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, neskarot tādu datu apstrādes likumību, kura ir veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par Rolial veikto datu apstrādi, Jūs varat kontaktēties ar Rolial, izmantojot e-pastu: birojs@webforge.lv.

Ja Jūs neapmierinās Rolial atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka Rolial veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Papildu informāciju var atrast tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.

© Webforge.lv | Privātuma politika